Info:Husk å legge inn ratingskoden på ALLE sider på nettstedet for at all trafikk skal bli målt.
Glemt passord?

Avtalevillkar for bruk av Ratix.no Ratings

Brukeravtale for Ratix.no Ratings


1. Innledning

Avtalevilkår inntatt i den følgende brukeravtale (”Avtalen”) gjelder for bruk av tjenesten Ratix.no Ratings (”Tjenesten”).

Tjenesten er åpen for alle som aksepterer og oppfyller Avtalens vilkår (”Brukere”).
 
Tjenesten innebærer at Brukere ved registrering av nettsted får tilgang på statistikkverktøy for måling av trafikk. Nettstedet rangeres på grunnlag av dette på en rating-liste for alle registrerte nettsted. Ytterligere informasjon om Tjenesten finnes på ”Hjelpesenter”.

DEL 1: Registrering av nettstedet

2. Registrering av navn og kategori

Nettstedet registreres med navn og URL. Nettstedets navn skal samsvare med nettstedets innhold og URL.

Nettstedet kan ikke registreres med navn som inneholder symboler (som $, £, # m.v.), med mindre symbolene tydelig representerer innholdet på nettstedet. Med unntak av første bokstav i nettstedets navn, er det ikke tillatt å benytte store bokstaver ved registreringen.

Nettstedet skal registreres under den kategori som samsvarer med nettstedets innhold og URL. Dersom Ratix.no mener nettstedets innhold og URL tilsier en annen kategorisering enn den brukeren selv har foretatt, kan Ratix.no uten forhåndsvarsel flytte nettstedet til en annen kategori.

3. Brukernavn og passord

Brukernavnet tilsvarer nettstedets URL.

Tilgang til Tjenesten er regulert med et passord. Passordet skal behandles konfidensielt. Hvis passordet er borte eller brukeren har grunn til å tro at passordet kan ha blitt kjent for andre, skal brukeren selv endre dette uten ugrunnet opphold i statistikkverktøyet under ”Innstillinger”. Nærmere informasjon om endring av passord finnes på ”Hjelpesenter”.

4. Ratingkoden

Ved registrering av nettsted får Brukeren tildelt en kode for måling av trafikk (”Ratingkoden”). Ratingkoden skal kopieres og limes inn i kildekoden.

Ratingkoden skal vises som en ”Ratix.no-knapp” på alle nettstedets sider og undersider. Det er likevel ikke tillatt å legge inn Ratingkoden på sider som ikke er klikket på av brukerne (som pop-up vinduer o.l.).

Tjenesten skal kun brukes til å måle trafikken på nettstedet. Det er ikke tillatt å legge inn Ratingkoden flere ganger på en nettside, eller legge inn ulike Ratingkoder på en nettside. Ratingkoden må heller ikke på annen måte brukes slik at det gis et uriktig bilde av trafikken og/ eller statistikken i Tjenesten.

Dersom Ratingkoden (”Ratix.no-knappen”) ikke vises på nettstedet, eller for øvrig ikke samsvarer med vilkårene, vil nettstedet med 14 dagers varsel bli ekskludert fra Tjenesten.  

5. Teknisk implementering av Ratingkoden

Den tekniske implementering av Ratingkoden i nettstedets kildekode er nærmere beskrevet på ”Hjelpesenter”.

DEL 2: Generelle bestemmelser

6. Bruk av Tjenesten

Den enkelte bruker er selv ansvarlig for å benytte Tjenesten i overensstemmelse med Avtalen og norsk lov.

Brukeren er selv ansvarlig for innholdet på de nettstedene han registrerer. Brukeren kan ikke registrere nettsted med innhold som strider mot Avtalen eller mot norsk lov, herunder innhold som strider mot noens immaterielle rettigheter, krenker noens personvern, er ærekrenkende, uttrykker rasisme, hat eller ringeakt eller har ulovlig utuktig, støtende eller pornografisk innhold, eller som bidrar til spredning av datavirus.

7. Ratixs ansvar

Ratix.no foretar ingen forhåndskontroll eller sensur på nettsted som registreres. Ratix.no er uten ansvar for den enkeltes bruk av Tjenesten og for innholdet på registrerte nettsted.

Ratix.no fraskriver seg ethvert ansvar for uautorisert tilgang til data, tap eller ødeleggelser av data og forstyrrelser av informasjonsflyt, forårsaket av brukerens eller tredjemanns handlinger eller unnlatelser, eller som følge av driftsmessige forstyrrelser. Ratix.no svarer under ingen omstendigheter for tap ut over NOK 10.000 per skadetilfelle.

8. Ratixs rett til å fjerne nettsted fra Tjenesten

Ratix.no forbeholder seg retten til å fjerne registrerte nettsted som man har blitt oppmerksom på, og som etter Ratixs vurdering er i strid med Avtalen, norsk lov, eller som kan gi grunnlag for ansvar for eller kritikk mot Ratix.no. Brukeren skal motta 14 dagers skriftlig varsel før nettstedet fjernes.

Dersom et nettsted besluttes fjernet fra Tjenesten er brukeren selv ansvarlig for å fjerne Ratingkoden fra nettstedets kildekode umiddelbart. Unnlatelse av å fjerne Ratingkoden vil kunne bli forfulgt rettslig.

9. Personopplysninger

Ratix.no behandler all informasjon om Brukeren i overensstemmelse med norsk lov.

Ratix.no skal ha et datateknisk sikkerhetsnivå som er i overensstemmelse med norsk lov og alminnelige anerkjente krav i bransjen.

Brukeren samtykker i at Ratix.no bruker de opplysningene som Brukeren har registrert i systemet til å rette markedsføringshenvendelser til brukeren via nåværende og fremtidige digitale distribusjonskanaler, herunder på grunnlag av anerkjente måter å segmentere adressater på grunnlag av statistiske brukerprofil-grupper, og til å la andre få rette markedsføringshenvendelser til Brukeren.

10. Endring, opphør

Brukeren kan når som helst si opp denne Avtalen ved å fjerne Ratingkoden fra nettstedets kildekode. Etter at Avtalen er terminert kan Ratix.no slette registrerte data.

Ratix.no har rett til med rimelig eller lovmessig frist å endre Avtalen, eller å endre eller legge ned Tjenesten, registreringsrutiner, tekniske spesifikasjoner og virkemåte for Tjenesten.

Ratix.no forbeholder seg retten til å bringe Avtalen til opphør ved mislighold fra brukerens side. Slikt opphør kan ved vesentlig mislighold skje uten forhåndsvarsel.

Ratix.no har rett til å overføre Avtalen helt eller delvis til andre.

11. Lovvalg, tvisteløsning

Denne Avtalen er undergitt norsk rett. Uenighet om tolking eller gjennomføring av denne Avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger. Hvis ikke minnelig ordning oppnås skal uenigheten løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.